Obsługa budynków

Wykonujemy usługi z zakresu obsługi technicznej budynków oraz pomagamy właścicielom nieruchomości w wypełnianiu obowiązków ustawowych związanych z bieżącym prowadzeniem niezbędnej dokumentacji technicznej dot. budynków, szczególnie wynikających z rodz. 6 Prawa Budowlanego, regulującego zasady użytkowania obiektów budowlanych, szczególnie zaś z art. 64 tejże ustawy (Dz.U.2018.0.1202 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Zgodnie z brzmieniem art. 64 Prawa Budowlanego, iż „Właściciel lub zarządca obowiązany jest prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego”, umożliwiamy zewnętrzną obsługę dot. technicznej obsługi budynków w ramach:

  • prowadzenia niezbędnej dokumentacji technicznej
  • utrzymania budynków w należytym stanie technicznym
  • propozycji dot. optymalizacji kosztów eksploatacyjnych
  • specjalistycznego nadzoru pracowników branżowych nad wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczych lub remontowych
  • nadzoru nad innymi firmami realizującymi prace techniczne
  • drobnych prac budowlanych
  • innych prac zleconych przez właściciela budynku